3D model beta naftylaminubeta naftylamin


Sumární vzorec
: C10H9N2
Látkové množství: 143 g/mol
Teplota tání: ? °C
Teplota varu: 366 °C
Hustota: 1,061 g/cm3
Bezpečnostní upozornění:
Jed Škodí přírodě
Může vyvolat rakovinu. Rovněž zdraví škodlivý při požití. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Download
: zde

3D model
: