3D model CyklohexanoluCyklohexanol


Sumární vzorec
: C6H12O
Látkové množství: 100 g/mol
Teplota tání: 24 °C
Teplota varu: 160 °C
Hustota:  0,96 g/cm3
Bezpečnostní upozornění:
Dráždí
Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Dráždí dýchací orgány a kůži.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima.

Download
: zde

3D model
: